Chromatome 14 Chromatome 11 Chromatome 56 Chromatome 23
 a)  
     
Chromatome 25 Chromatome 39
 b)  

Chromatomes | Retour à l'index Topiaux